Pelancaran Program Budaya Membaca (NILAM) 2014


12 Jan 2014 :  Membaca merupakan satu amalan mulia yang dapat membentuk insan berilmu pengetahuan. Hanya dengan ilmu pengetahuan tinggi, manusia dapat mencipta kejayaan gemilang seterusnya membentuk satu tamadun terbilang. Pada hari ini, Program Budaya Membaca Peringkat Sekolah telah dilancarkan oleh Pengetua Tuan Haji Hashim bin Mohd Dom. Program Budaya Membaca diadakan bertujuan untuk mendidik tabiat suka membaca dikalangan para pelajar khususnya warga pelajar SMK Dato' Penggawa Barat. 'NILAM' atau Nadi Ilmu Amalan Membacamerupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberipengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaanyang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatifsehinggalah mereka tamat persekolahan.


NILAM merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah denganmemberi pengiktirafan yang sesuai. Program ini merupakan satu pendekatan untuk mengatasi masalah-masalahyang menghalang penyuburan tabiat membaca di kalangan warga sekolah