PUSAT SUMBER SEKOLAH


PERANCANGAN PEMBANGUNAN 2013-2015
KE ARAH KEGEMILANGAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
SMK DATO’ PENGGAWA BARAT, 82000 PONTIAN, JOHOR.


PENGENALAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Penggawa Barat mempunyai 9 buah blok yang terdiri daripada blok Gemilang, Fajar, Elok, Damai, Cahaya, Bakti, Intelek dan Aman . Pusat Sumber Sekolah menngunakan bangunan Balai Islam sebagai bangunan sementara.

VISI

Membudayakan teknologi pendidikan secara ‘SEKOLAH UNGGUL’ dan ‘PENJANA GENERASI TERBILANG’ selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

MISI

Menjadikan Pusat Sumber SMK Dato’ Penggawa Barat sebagai tempat ‘MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI’  bagi melahirkan pelajar-pelajar  yang INTELEK, BERDISPLIN, BERILMU, BERWAWASAN, BERMORAL DAN BERDEDIKASI dalam membudayakan tekonologi pendidikan bertaraf dunia.


MOTTO

“Komitmen Tinggi Teras Kegemilangan”PIAGAM PELANGGAN

“MEMBUDAYAKAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN’’

 • Menyediakan semua kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematik kepada guru dan pelajar.
 • Merancang dan melaksanakan semua rancangan dan aktiviti mengikut jadual yang telah ditetapkan.
 • Memberi layanan yang terbaik kepada guru dan pelajar yang menggunakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran di dalam Pusat Sumber Sekolah.
 • Memberi khidmat nasihat, tunjuk ajar dan galakan kepada guru dan pelajar bagi mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Menyediakan khidmat pengawas Pusat Sumber Sekolah yang penuh dedikasi dan beriltizam penuh terhadap tugas yang diamanahkan.


FALSAFAH

Cabaran alaf baru memerlukan pendekatan yang lebih strategik untuk menggunakan sumber pendidikan sedia ada secara cekap dan optimum bagi mewujudkan sistem pendidikan yang berkualiti dan seterusnya melahirkan individu yang terbaik. Pendekatan yang berbentuk menyeluruh dan bersepadu akan menjadi teras utama pembangunan pusat sumber dalam tempoh 10 tahun bagi memenuhi permintaan maklumat dan ilmu yang meningkat, menangani kekangan sumber maklumat yang terhad dan memenuhi era teknologi maklumat yang sedang berkembang pesat. Justeru itu, satu perancangan strategik yang jitu dan berkesan diperlukan bagi menjana peranan besar pusat sumber di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Penggawa Barat.MATLAMAT

 1. Menyediakan sumber maklumat yang berkesan untuk keperluan pelajar dan guru dalam memajukan pendidikan ke arah sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
 2. Meningkatkan kemahiran pelajar dan guru dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi di sekolah.
 3. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
 4. Membentuk murid-murid yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah murid-murid supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama.
 5. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan komputer.

OBJEKTIF
 1. Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar.
 2. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran.
 3. Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.
 4. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.
 5. Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar.

1.0 PENGENALAN
 a. Latar belakang NILAM:-
 'NILAM' atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Pelaksanaan program ini meliputi penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun dan markah dikumpulkan secara kumulatif sehinggalah mereka tamat persekolahan.
 Ia adalah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dengan matlamat untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid. Bahagian Teknologi Pendidikan adalah urus setia Kementerian Pelajaran yang ditugaskan untuk menyelaras program ini.
 Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di sekolah rendah dan Tingkatan Satu atau Peralihan di sekolah menengah dengan rasminya pada tahun 1999, melalui Surat pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil.13 / 1998 : Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998.
 NILAM merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca  yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai.  Program ini merupakan satu pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghalang penyuburan tabiat membaca di kalangan warga sekolah.
  b. Tahap Program
 Program Nilam mempunyai dua tahap. Tahap pertama adalah untuk membina kemahiran dan menanam minat membaca sehingga membina satu tabiat.Tahap ini dikenali sebagai Jauhari.Tahap kedua pula membantu pencambahan pernyertaan murid dan pencambahan penggunaan bahan dalam gerakan membaca.Tahap ini dikenali sebagai Rakan Pembaca(RP).
  

Pembudayaan Tabiat Suka Membaca

i.              Tahap Pertama

Tahap ini dinamakan Jauhari.Pada tahap ini semua murid diwajibkan mengikuti aktivitigalakan membaca yang dirancang dan dijalankan oleh Pusat Sumber Sekolah (PSS)sepanjang tahun.Murid diberi kemudahan meminjam buku melalui PSS untuk aktiviti galakan membacayang dijalankan. Pada kebiasaannya, murid meminjam pada kadar sebuah buku dalam duaminggu. Dengan pengiraan tersebut, kemampuan murid membaca sepanjang tahun dapat
diklasifikasikan seperti berikut:

a.    Sistem Ganjaran Jauhari
Berdasarkan kadar bacaan tersebut, setelah tamat persekolahan menengah, murid diberi
ganjaran atau pengiktirafan sejajar dengan tahap pencapaian mereka. Pengiktirafan ini diterakan dalam Buku Rekod Kemajuan Murid, Sijil Berhenti Sekolah dan Surat Akuan Sekolah.Pengkitirafan ini boleh digunakan sebgai kriteria pemilihan ke sekolah Kawalan, Sekolah Berasrama Penuh, Kelas Ekspres atau temuduga untuk penajaan. Cadamgam pengkitirafan adalah seperti berikut dengan mengambil kira kemampuan purata mudir setelah lima tahun bersekolah:

b.    Jumlah Bacaan/Buku Pengiktirafan
·         72 – 143 Gangsa
·         144 – 215 Perak
·         216 – 287 Emas
·         288 – ke atas NILAM

ii.             Tahap Kedua

Ciri-ciri tahap kedua Nilam mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca.Tahap ini dinamakan kepimpinan dalam aktiviti membaca.Tahap ini dilakukan sekiranya tahap Rakan Pembaca (RP).Tahap ini dilakukan sekiranya tahap pertama telah dapat disempurnakan. Tahap ini memberi penekanan kepada kebolehan murid membimbing dan menarik minat orang lain supaya suka membaca. Setelah membaca sejumlah 100 buah buku murid layak memasuki Tahap RP.Walau bagaimanapun, aktiviti Tahap Jauhari masih diteruskan.
Proses di Tahap RP ini ialah pelajar RP menerima panduan daripada guru pembimbing yang dikhaskan untuk mereka.Dicadangkan 10 orang pelajar yang berkebolehan dibimbing oleh seorang guru. Guru bolehlah mengambil peluang untuk turut bersama berada di tempat aktiviti ataupun melawat ke rumah-rumah dan membuat pengesanan kemajuan aktiviti yang dijalankan oleh murid tersebut secara tidak formal. Murid dilatih melalui bengkel dan sesi tunjuk cara yang dirancang untuk menjayakan aktiviti ini. Murid akan memilih dan meminjam buku dari PSS untuk dibawa pulang. Buku-buku ini akan dipinjam dan dibaca oleh rakan, keluarga dan jiran.

Pengiraan markah bagi aktiviti ini agak rumit kerana tahap ini melibatkan pelbagai aktiviti yang dijalankan, antaranya:

1.    Bercerita
2.    Membaca bersama
3.    Bicara buku
4.    Meminjam buku

Cadangan markah bagi aktiviti tersebut di atas adalah seperti berikut:

·         Bercerita 1 sesi x jumlah pendengar
·         Membaca bersama 1 sesi x jumlah pembaca
·         Bicara buku 1 sesi x jumlah pendengar
·         Meminjam buku 1 buku x jumlah peminjam
·         Contoh kiraan markah:
·         Bercerita 1 sesi x 5 pendengar = 5 markah
·         Membaca bersama 1 sesi x 5 pembaca = 5 markah
·         Bicara buku 1 sesi x 5 pendengar = 5 markah
·         Meminjam buku 1 buku x 5 peminjam = 5 markah

Nota: Banyak sesi boleh diadakan untuk sebuah buku.

a.    Sistem Ganjaran RP
Segala aktiviti RP yang dijalankan oleh murid direkodkan dalam buku khas, disemak dan dinilai oleh guru pembimbing yang ditentukan. Contoh anugerah yang diberi adalah seperti berikut:
Muka Surat 141
b.    Markah Pengiktirafan

·         100 -199 Gangsa
·         200 – 299 Perak
·         300 - 399 Emas
·         400 ke atas NILAM

Apabila aktiviti galakan membaca diberi pengiktirafan dan dipiawaikan melalui Nilam, masyarakat akan dimaklum tentang klasifikasi pengiktirafan ini. Penganugerahan ini akan menjadi satu aset dan pemangkin budaya suka membaca sepanjang hayat.
  
2.0 DASAR (PROGRAM BUDAYA ILMU)

2.1 Melaksanakan secara berkesan Program Budaya Ilmu melalui galakan banyak membaca [Surat pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil.13 / 1998]

2.2 Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan BahasaInggeris (MBMMBI) [Surat pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia. Bil.1/2010]
  
Majlis Pelancaran Program NILAM Peringkat Sekolah
  
3.0 MATLAMAT
 Meningkatkan penguasaan ilmu dan mewujudkan budaya pembelajaran sepanjang hayat.

4.0 OBJEKTIF
4.1 Menjadikan murid banyak / suka membaca
4.2 Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai
tabiat membaca.
4.3 Peningkatan pencapaian Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam Peperiksaan Dalaman.
  
5.0 STRUKTUR ORGANISASI
                                                           7.1 PENDEKATAN UMUM


Perlaksanaan program-program galakkan membaca seperti jadual di bawah:

Bulan/Tarikh
Aktiviti/ Bengkel/Latihan
Tempat
Sasaran/Bil. peserta
Rasional /Objektif
9hb Januari 2014
Mesyuarat JK NILAM
Bilik Mesuarat Intelek


16hb Januari 2014
Pelancaran Program Membaca Peringkat Daerah 2012 dan Majlis Anugerah Tokoh Nilam Peringkat Sekolah.
Dewan Seri Gemilang
Semua murid SMKDPB
·         Program selaras seluruh daerah Pontian
·         Mencungkil bakat dan potensi pelajar serta menggalakkan penyertaan warga pelajar dalam pelbagai aktiviti dan program membaca.
6hb Februari 2014
Bengkel Literasi i-Nilam, Program NILAM 2014 .
Pusat Akses
Semua guru dan murid SMKDPB
·         Program berpandu perlaksanaan program NILAM
23 April 2014
Pelancaran Hari Buku Sedunia 2014
Dewan Seri Gemilang
Semua murid SMKDPB
·         Program selaras seluruh dunia.

26hb Mei 2014
Program Membaca Bestari Sepanjang Cuti Sekolah Pertengahan Tahun 2014
Rumah
Semua murid SMKDPB
·         Program mendidik tabiat suka membaca dikalangan warga sekolah.
2hb hingga 31hb Oktober 2014
Program Bulan Membaca Peringkat Sekolah 2014.
-Wajib memimjam sekurang-kurangnya 10 buah buku sebelum 31hb Oktober 2014


Dewan Seri Gemilang
Semua murid SMKDPB
·         Program mendidik tabiat suka membaca dikalangan warga sekolah.

7.2 PENDEKATAN KHUSUS

Pemilihan jumlah pelajar minimum bagi melaksanakan tindakan pembacaan berjadual mengikut kelas seperti jadual di bawah:

Tingkatan
KELAS
PENGLIBATAN (Murid)
FORMULA
SASARAN
1
ANGGERIK
8
3 buku/minggu
96 buku/murid
1
ANGSANA
8
3 buku/minggu
96 buku/murid
1
CEMPAKA
8
3 buku/minggu
96 buku/murid
1
CEMARA
8
3 buku/minggu
96 buku/murid
1
MAWAR
7
3 buku/minggu
96 buku/murid
1
DAHLIA
7
3 buku/minggu
96 buku/murid
1
KENANGA
7
3 buku/minggu
96 buku/murid
1
KEKWA
7
3 buku/minggu
96 buku/murid
60
Sasaran 60 orang murid mencapai Pengiktirafan Gangsa pada 30 Oktober 2012
Tingkatan
KELAS
PENGLIBATAN (Murid)
FORMULA
SASARAN
2
ANGGERIK
6
5 buku/minggu
96 buku/murid
2
ANGSANA
6
5 buku/minggu
96 buku/murid
2
CEMPAKA
6
5 buku/minggu
96 buku/murid
2
CEMARA
6
5 buku/minggu
96 buku/murid
2
MAWAR
6
5 buku/minggu
96 buku/murid
2
DAHLIA
5
5 buku/minggu
96 buku/murid
2
KENANGA
5
5 buku/minggu
96 buku/murid
2
KEKWA
5
5 buku/minggu
96 buku/murid
45
Sasaran 45 orang murid mencapai Pengiktirafan Perak pada 30 Oktober 2012
Tingkatan
KELAS
PENGLIBATAN (Murid)
FORMULA
SASARAN
4
ANGGERIK
5
9 buku/minggu
288 buku/murid
4
ANGSANA
5
9 buku/minggu
288 buku/murid
4
CEMPAKA
5
9 buku/minggu
288 buku/murid
4
CEMARA
9
7 buku/minggu
224 buku/murid
4
DAHLIA
8
7 buku/minggu
224 buku/murid
4
KENANGA
7
7 buku/minggu
224 buku/murid
4
KEKWA
6
7 buku/minggu
224 buku/murid
Sasaran 260 murid mencapai pengiktirafan  pada 30 Oktober 2014


7.3PENGIKTIRAFAN DAN GANJARAN

Pihak sekolahakan memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada setiap muridyang telah melepasi tahap pengiktirafan. Setiap ganjaran bernilai antara RM20.00 hingga RM10.00 dalam bentuk voucer yang boleh ditukarkan di Koperasi Sekolah, akan disediakan oleh pihak sekolah sebagai penghargaan .

7.4 TINDAKAN GURU KELAS

1.      Mewajibkan murid-murid melaksanakan program NILAM di sekolah dan di rumah.
2.      Mengesahkan pembacaan murid di dalam Buku Rekod NILAM.
3.      Memilih, memantau dan menyenaraikan calon yang berpontensi untuk melaksanakan program khas pembacaan berjadual seperti jadual di atas. (Kelas yang terlibat sahaja)
4.      Menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada Penyelaras NILAM untuk tindakan Penyelaras NILAM.  (Kelas yang terlibat sahaja)
5.      Merekodkan jumlah pembacaan setiap murid di dalam borang yang telah disediakan.
6.      Menyimpan dan mengemaskini rekod pembacaan murid sepanjang tahun.

8.0 PENUTUP

            Suatu tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkanbudaya ilmu.Cara utama membina budaya ilmu dalam sesebuah masyarakat melalui amalantabiat membaca yang berterusan.
 Pencapaian pembacaan Program NILAM akan semakin meningkat sekiranya segala yang telah dirancangkan dapat dilaksanakan secara berkesan dengan kerjasama, ketekunan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Oleh itu, kejayaan NILAM merupakan kejayaan semua guru dalam menjayakannya. Semoga dengan adanya program ini  dapat menyumbang kepada pendidikan dan displin ilmu yang baik untuk generasi pemimpin akan datangOleh:

En.Shairul Azman bin Bahari

 Pengerusi
 Majlis Guru Perpustakaan dan Media,
 Daerah Pontian.